Privacy beleid

ELSA Brussel hecht grote waarde aan de privacy van haar leden. Wij verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens volgens de geldende wet- en regelgeving, met name de wet van 8 december 1992 ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens (‘Wet persoonsgegevens’) en de Europese verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (‘Verordening’).

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

European Law Students’ Association Brussel VZW
Gebouw C – 4de verdieping – Lokaal 4.C.301
Pleinlaan 2
1050 Brussel

Wat is een “persoonsgegeven”?

Een persoonsgegeven is iedere informatie betreffende een persoon waarmee die persoon rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kan worden. Het begrip “persoonsgegeven” is zeer breed. Er wordt daarbij geen onderscheid gemaakt tussen vertrouwelijke/publiek toegankelijke en professionele/niet professionele informatie.
Bijvoorbeeld: een gebruikersnaam, een naam, een foto,  een intern registratienummer, een nummerplaat, een postadres, een telefoonnummer, locatiegegevens, …

Welke persoonsgegevens worden er verzameld?

ELSA Brussel verwerkt de volgende categorieën persoonsgegevens van haar leden: naam en voornaam, e-mailadres(sen),  studierichting.

Deze gegevens worden geregistreerd in een elektronisch en beveiligd register.

Wanneer is verwerking van persoonsgegevens toegestaan? (Art. 5 van de AVG)
In het algemeen geldt dat persoonsgegevens enkel maar mogen verwerkt worden als daarvoor een
gegronde reden is, een gerechtvaardigd doel.

Wat doen wij met uw persoonsgegevens?

ELSA Brussel verzamelt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Het bijhouden van de ledenadministratie;
  • Het doen van mededelingen via e-mail;
  • Het innen van de contributie.

Hoe verwerkt ELSA Brussel uw persoonsgegevens?

  • De verwerking gebeurt rechtmatig, behoorlijk en transparant: geen verzamelen om te verzamelen, de personen waarvan ELSA Brussel gegevens verzameld, verwerkt, bewaart, … worden op de hoogte gebracht over wat er met hun gegevens gebeurt.
  • Elsa Brussel streeft ernaar de gegevens zo correct mogelijk te verkrijgen en te verwerken. Indien nodig verbeteren wij de gegevens.
  • Integriteit en vertrouwelijkheid: de gegevens worden niet veranderd en enkel wie daarvoor bevoegd is of toestemming heeft, mag de gegevens inzien, gebruiken of verwerken.
  • Beperking van bewaring: gegevens worden niet onbeperkt bijgehouden. Zijn gegevens niet meer noodzakelijk, worden zij op gepaste wijze vernietigd.
  • Data-minimalisatie: ELSA Brussel verzamelt niet meer persoonsgegevens dan deze die noodzakelijk zijn voor haar doel. 
    Gegevens worden niet doorgegeven aan derden mits toestemming van de betrokkene.

Bewaartermijn

De door ELSA Brussel verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur van het lidmaatschap. Wenst u uw lidmaatschap op te zeggen, worden hiermee ook uw gegevens op een gepaste wijze verwijderd. 

Met wie delen wij de gegevens?

De gegevens die bij ELSA Brussel bekend zijn, worden niet gedeeld met derden, tenzij hier vooraf toestemming voor gegeven is door het betrokken lid.

Wat zijn uw rechten?

U hebt rechten waarmee u de controle over uw persoonsgegevens kunt behouden. Als u een vraag of probleem hebt met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, neemt u contact met ons op.

De volgende rechten zijn voor u van toepassing:

1. Recht op een eerlijke en rechtmatige verwerking

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt voor de doeleinden als in punt 5. Uw gegevens worden verzameld en verwerkt op toereikende, ter zake dienende en niet-bovenmatige manier en worden niet langer bewaard dan nodig is voor de beoogde doeleinden.

2. Recht op toegang

Wanneer u uw identiteit kunt bewijzen, hebt u het recht om informatie te krijgen over de verwerking van uw gegevens. U hebt dan het recht om antwoord te krijgen op vragen naar de doeleinden van de verwerking, de soorten betroffen gegevens, de soorten ontvangers aan wie de gegevens zijn verstrekt, de criteria op grond waarvan is bepaald hoelang de gegevens worden bewaard en de rechten die u hebt ten aanzien van uw gegevens.

3. Recht op rectificatie

Onjuiste of onvolledige persoonsgegevens kunnen worden gecorrigeerd. U stuurt dan schriftelijk een verzoek naar Elsa Brussel per e-mail of brief. 

4. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

U hebt het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen in de volgende situaties:

Uw persoonsgegevens zijn niet langer noodzakelijk voor het beoogde doel;
U trekt uw toestemming tot het verwerken van uw gegevens in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
U hebt uw recht van bezwaar op geldige wijze geuit;
Uw gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
Uw gegevens moeten worden verwijderd vanwege een wettelijke verplichting.

6. Recht van bezwaar

U hebt bovendien op elk moment het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

7. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht om al uw persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt, te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. 

Wijziging van het privacy beleid

ELSA Brussel kan haar privacy beleid aanpassen. Als het privacy beleid in belangrijke mate veranderd wordt, zal hiervan een notificatie op onze website geplaatst worden. ELSA Brussel zal haar leden die geregistreerd staan in het ledenbestand op de hoogte brengen van wijzigingen.

Vragen

Voor verzoeken, vragen of meer informatie, kunt u een brief richten aan:

Gebouw C – 4de verdieping – Lokaal 4.C.301
Pleinlaan 2
1050 Brussel

Of e-mailen naar:

secgen.brussel@be.elsa.org 

Laatst gewijzigd op maandag 22/7/2019.